shadowbartop
credit_bway

המשימה

  • הקמת מרכז המו"פ המוביל בישראל
  • יצירת סביבת עבודה איכותית ומתקדמת
  • ייצוא ידע מהאקדמיה אל התעשייה
  • פיתוח טכנולוגיות חדשניות
  • יצירת מקומות תעסוקה איכותיים לבוגרי אוניברסיטת בן-גוריון ויוצאי אגף התקשוב של צה"ל
  • שיתוף פעולה עם יחידות הטכנולוגיה העילית של צה"ל
shadowright